VIVE DIEU, SAINT AMOUR

ŽIDOVSKÁ PRAHA

5. srpna 2007 v 3:51 | Mike |  Historie
ŽIDOVSKÁ PRAHA
HISTORIE A SOUČASNOST
Židovský prvek uprostřed obyvatelstva raně středověké Prahy byl výrazný o d samých začátků městského osídlení. V židovské tradici zaujímala Praha vedle Jeruzaléma zcela mimořádné místo. Pověsti praví, že Židé sem přišli ihned po zboření jeruzalémského Chrámu. Prameny však uvádějí, že se ˇ6idé usazovali pod Pražským hradem či v jeho předpolí již od konce 10. století, jiná židovská osada snad vznikla o něco později při cestě od vltavského brodu k Vyšehradu.
Židé přicházející z východu /Byzanc/ se usazovali v okolí dnešní Dušní ulice, o něco mladší osídlení, které budovali Židé ze západu, se utvářelo v prostoru, kde byla později založena i Staronová synagoga. Tak se již od konce 11. až do počátku 13. století vytvářelo souvislé osídlení na místě pozdějšího Židovského Města, zhruba od dnešní Pařížské a Široké ulice a dále k vltavským břehům. Když se na počátku druhé třetiny 13. století konstituovalo Staré Město, bylo upraveno rovněž postavení židovské pospolitosti. Ta byla také od křesťanské části města oddělena zídkou a brankami na noc zavíranými.
Tím se stalo židovské ghetto uzavřenou enklávou, která těsně sousedila se Starým Městem a vrůstala do něj v hranicích, které se měnily ve prospěch jedné či druhé strany. Vždy však zůstaly zachovány hlavní osy židovského osídlení na pravém vltavském břehu - ze západu k východu Široká ulice a příčně ji přetínaly severojižní linie ulic Rabínské, Belelesovy a Zlaté. Zástavba těchto tří ulic byly podle plánů v 19. století zlikvidovány a ulice nahrazeny jedinou - Maiselovou. V průběhu staletí se kolem hlavních ulic vytvořila sít kratších a užších komunikací, které na okraji ghetta končily brankami. Branek bylo šest a poslední byla zrušena až roku 1822, kdy ghetto sestávalo z jednatřiceti ulic a uliček, dvanácti průchodů a dvou plácků.
V průběhu staletí rostl nejen počet domů, ulic a synagog, ale i věhlas pražské židovské obce.Panovnická moc zde totiž zaručovala relativní bezpečnost a prosperitu, a proto se sem soustřeďovala tradiční vzdělanost. Už v 11. století zde vznikla proslulá židovská akademie - talmudistická škola , zde na počátku 16. století začala působit hebrejská tiskárna, první na sever od Alp, sem přicházeli jako rabíni a učitelé uznávaní učenci. Stoupal počet obyvatel a z původního židovského osídlení se stávalo město s vlastní samosprávou, úřednictvem a primasem.
Po požáru první známé synagogy v pražském podhradí /1142 za vpádu Konráda Znojemského/ a po zániku židovské osady na levém břehu Vltavy byla v dnešní Dušní ulici vystavěna Stará škola jako centrum malé židovské osady oddělené od hlavního židovského sídliště. V poslední čtvrtině 13. století byla vystavěna Staronová synagoga, v 16. a 17. století vzniklo hned několik modliteben, které vybudovali soukromí stavebníci: roku 1535 byla dokončena Pinkasova synagoga, roku 1568 Vysoká a 1592 Maiselova, na konci 16. století Nová, známá jako Wechslerova synagoga, roku 1613 Cikánova, roku 1627 Velkodvorská, roku 1694 barokní Klausová synagoga.
Pražští Židé měli sice vnitřní samosprávu, ale jako jinde v Evropě bylo jejich právní postavení upravováno nejrůznějšími nařízeními a privilegii podle toho, jak se těšili, nebo netěšili ochraně panovníka. Byli považováni za přímé poddané, tj. majetek králův. A král s nimi mohl volně nakládat, třeba i poskytnout svým věřitelům příslib odškodnění při nejbližším židovském pogromu.
Pogromy sice stíhaly pražské ghetto méně často než v jiných zemích, ovšem stejně krutě. Záminkou k nim byly nejrůznější okolnosti-průchod křižáckého vojska/1096/, hlad v zemi, epidemie či štvaní fanatických kazatelů.
Jeden z největších pogromů se udál 18. dubna 1389, kdy o život přišlo přes 3 000 osob a celé ghetto bylo vydrancováno y vypáleno. Záchranu nenalezli ani ti, kteří útočiště hledali ve Staronové synagoze. Krev na jejich zdech pak ještě dlouho vydávala svědectví o řádění krvežíznivého davu. Tato tragédie se udála za panování Václava IV. Mezi zachráněnými byl i Avigdor Kara, který hrůzy tohoto pogromu zaznamenal v žalozpěvu nad zabitými.
Ani následující dějinné období - husitská revoluce - nezaznamenalo pro židovskou pospolitost výraznější úlevu ve vztazích a soužití s křesťanskými sousedy. I přes jisté sympatie k husitskému reformnímu učení,, zvláště k starozákonním momentům a podobenstvím objevujícím se v článcích a kázáních radikálních husitských kněží, i přes praktickou pomoc penězi nebo při obléhacích pracích - jako tomu bylo na podzim 1420 pod Vyšehradem - neušli Židé obvyklým excesům ze strany pražské lůzy. Kronikáři doby husitské nás o tom zpravují k roku 1422 a 1448.
Relativní klid i přes ztrátu monopolu v peněžnictví a přes různá omezení získala židovská obec v druhé polovině 16. století. Habsburští panovníci potřebovali neustále další peníze na vedení válek s Turky, na reprezentaci, stavební podniky dvora i na realizaci politických cílů v rámci Svaté říše římské národa německého, a tak si otevírali stále větší úvěry u židovských bankéřů.
Nejvýznamnějším z nich byl pohádkově bohatý Morchedaj Maisel, který často půjčoval nemalé sumy Rudolfovi II. Maisel dokázal využít situace, aby alespoň zčásti ulehčil život svých souvěrců, a tak vymohl u panovníka upevnění starých a vydání nových privilegií, která by zvyšovala právní jistotu pražských Židů. Maisel byl primasem židovské obce a svou rozsáhlou stavební činností poznamenal nadlouho urbanistickou tvářnost pražského ghetta. Postavil židovský obecní radniční dům, jehož dnešní podoba pochází z rokokové přestavby architekta Josefa Schlesingera, kdy také byla nad severním průčelím vztyčena věžička. Její hodiny s hebrejským číselníkem a pozpátku jdoucími ručičkami se staly symbolem současného Josefova.Tento známý muž se svým přítelem, učeným rabínem Jehudou Lowem ben Bezallel, založil i talmudistickou školu a pečoval o rozvoj renesanční vědy.
Low se stal legendární postavou rudolfínské Prahy, neboť podle pověsti je tvůrcem obrovité hliněně figury - jakéhosi starodávného robota zvaného Golem, vynikajícího fantastickou silou.
Tu mohl oživit šém, destička s magickou formulí, která si gigantu vkládala do otvoru v čele.,,Zázračný" rabi Low je však osobností známou po celém světě především pro svou moudrost a učenost. V pražském ghettu představoval neotřesitelnou všestranou autoritu. Od roku 1597 byl také vrchním zemským rabínem v Království českém.
Lidé putují k jeho náhrobku,aby vzdali úctu velké moudrosti a ,,zázračné" moci Bharala /tj. v hebrejštině náš učitel, náš pán/ a alespoň v duchu vyjádřili víru ve splnění svých soukromých tužeb a naději. Ještě jednoho zvyku si všimněte na tomto náhrobku - příchozí sem totiž kladou drobné kaménky, aniž často znají smysl svého počínání. Tento zvyk pochází z doby, kdy Židé byli ještě kočovníky a své mrtvé pohřbívali tak, že je zakryli kameny, aby je ochránili před dravou zvěří. Každý příslušník kmene položil n mrtvého kámen, až byla navršena mohyla. Dnes návštěvníci dodržují symbolicky tento zvyk, většinou z piety, jako by jinde položili na hrob květiny.
Dvakrát - roku 1541 a 1744 - byla celá židovská populace ze země vypovězena. V prvním případě byl podnětem k vypovězení veliký požár, který zasáhl levobřežní část Prahy včetně Hradu a jenž dle přiznání vynuceného na mučidlech měli organizovat Židé. Skutečné příčiny však měly správní, ekonomické a náboženské pozadí. V roce 1744 byla podnětem k vypovězení údajná spolupráce českých židů s pruským nepřítelem. Příčiny byly opět samozřejmě jiné a měly zdroje ekonomické, obchodní a náboženské povahy. Neuvážená rozhodnutí o vypovězení se nakonec vždy projevila nepříznivě na stavu obchodu a peněžnictví, a proto byla na nátlak samotných židů, ale i pražských měšťanů,a dokonce šlechty odvolána. Židé se vždy zase do ekonomiky Prahy a země zapojili, ale jejich postavení se nezjednodušilo.. Židovské Město se vyvíjelo v podstatě obdobně jako ostatní pražská města. Je však jisté, že se tu víc jen opravovalo, přistavovalo a přestavovalo a rozhodně zde nemohlo vzhledem k omezenému území docházet k větším stavbám ,,na zeleném drnu". Jak tedy vzrůstal počet obyvatel, rostlo i přelidnění židovského ghetta, takže i morové epidemie ho zdecimovaly daleko tragičtěji než obyvatelstvo ostatních pražských měst. Za morové epidemie v roce 1680 muselo být založeno nové pohřebiště v místech dnešní Fibichovy ulice na Žižkově, které se později, od roku 1787, stalo hlavním pražským židovským pohřebištěm. Těsně nakupené domy a dřevěné stavby v ghettu byly i snadnou kořistí požárů a navíc toto nejníže položené místo v Praze bývalo téměř pravidelně postiženo záplavami.
Teprve reformy v duchu osvícenského absolutismu Josefa II., kterými vytvořil podmínky pro hospodářskou prosperitu, začaly zásadně ovlivňovat život a správu ghetta a uvolňovaly krunýř ilozace, v níž byli Židé nuceni žít. Postupující liberalizační reformy v podstatě odstranily izolaci teprve v polovině 19. století. Uvnitř židovské pospolitosti se začínala projevovat znatelná diferenciace a mnozí z Židů sňatky i prostým soužitím asimilovali s okolím. Vesměs ovládali oba jazyky v zemi užívané- češtinu a němčinu - a tak se jazykově přichylovali tu k českému, tu k německému měšťanskému prostředí.
Koncem 19. století dospělo území židovského Města ke skutečnému kolapsu po stránce sociální, zdravotní a hygienické. Roku 1851 bylo připojeno k Praze jako její pátá čtvrt, nazývaná Josefovem na paměť císaře Josefa II. Nyní již šlo o další, pronikavější změny ve struktuře obyvatel. Zámožnější Židé si mohli po roce 1861 dovolit přestěhování do zdravějších a prostornějších bytů v jiné pražské čtvrti a místo nich do Josefova přicházela chudina - nyní bez ohledu na náboženské vyznání. Židé ani už nebyli závislí na historických synagogách, protože si v rozvíjejících se nových částech Prahy a na předměstích stavěly místní židovské obce vlastní synagogy. Bývalé ghetto měnilo obyvatele, ale neměnilo tvář; stejně stísněné ulice, temné průchody, špíně na dlažbě a neuvěřitelné množství lidí v malých místnostech chátrajících domů. Přesto na počátku 20. století přikročilo město k rozsáhlé asanaci středověké zástavby na ploše židovské čtvrti a přilehlých částí Starého Města. Byl tak zcela setřen ráz starých uliček pražského ghetta. S nuznými příbytky padlo za oběť asanaci i mnoho budov, které měly být zachovány příštím generacím.
Zůstala zachována jen hrstka budov a částečně byla respektována uliční sít. Naštěstí se zásahem pražské kulturní veřejnosti podařilo zachránit ty synagogy, které představují jakýsi vzorek ze staveb duchovního určení. Staronová, Pinkasova, Vysoká a Klausová synagoga reprezentují vývoj a osudy pražského ghetta v gotice, renesanci a baroku, ovšem synagogy Wechslerova, Cikánova a Velkodvorská zmizely z povrchu země. Proces integrace Židů do českého prostředí i do pražské německé menšiny, který probíhal od poloviny 19. století, ještě urychlila asanace bývalého ghetta na počátku 20. století. Jejich přínos v ekonomice, kulturním, vědeckém a veřejném životě, zdaleka přesahující jejich početnost i rámec Prahy, se projevoval výrazně až do zániku první republiky. Symbolizují ho jména rodáků i těch, kteří zde část svého plodného života strávili - jako Franz Kafka, Richard Weiner, Otokar Fischer, Otto Pick, Karel Poláček, Jiří Orten, Adolf Stránský a mnohá další.
Tuto plodnou činnost, vzájemnou spolupráci a porozumění přerušil nástup nacismu. Pouze části židovské populace se podařilo emigrovat. Ty, kteří neměli možnost nebo prostředky opustit domov či se prostě zdráhali odejít, decimovaly deportace a holocaust. Jen malý počet jednotlivců, hlavně těch, kteří byli v kontaktu s nežidovskými rodinami, našlo úkryt a nakonec se připojilo k místnímu odboji. Ačkoli nacisté vyvraždili většinu židovského obyvatelstva v koncentračních táborech, není nepodstatné aktivní zapojení mnoha uprchlíků do boje proti nacismu ať už na východní frontě v československé jednotce, kde zpočátku v Buzuluku bylo 70 % židů, nebo v československém vojsku na Západě. Posledním aktem vzdoru židovské obce na okupovaném území byl plán, jak zachránit před zkázou židovské kulturní dědictví v českých zemích, neboť venkovským synagogám, kongregačním síním, knihovnám a sbírkám hrozilo, že budou vyrabovány.
Proto byl nacistům podsunut plán na zřízení Ústředního židovského muzea, přičemž byla zdůrazněna nutnost katalogizace památek. Nacisté svolili, aby do Prahy byly svezeny z Čech a Moravy umělecké památky a dokumenty nezměrné ceny. Tímto složitým manévrem se podařilo zachránit množství umělecky cenných exponátů pro poválečné Židovské muzeum. Sbírkové fondy se po roce 1945 obohatily mimo jiné o památky z koncentračního tábora - ghetta v Terezíně, mezi nimiž je hluboce působivý a dojemný soubor několika tisíc dětských kreseb a dále četná díla vězňů - umělců.
Sbírky Židovského muzea jsou po kolekcích umístěny v jednotlivých synagogách a vypovídají do hloubky o osudu Židovstva a humanismu židovské kultury v Čechách.
V současné době žije v Čechách a na Moravě přibližně 3 500 Židů, z toho okolo 1000 v Praze, kde také sídlí Federace židovských obcí v České republice, Pražská náboženská obec a další židovské společenské a zájmové organizace.
S pomocí publikace ,, Židovská Praha"/V Ráji 2004, Praha/ upravil, zkrátil a sestavil M.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Kolik Lidí navštívilo můj blog?

Klikni, kolikátý jsi návštěvník! 100% (1106)

Komentáře

1 Jindra Jeppesen Jindra Jeppesen | E-mail | Web | 6. února 2008 v 13:16 | Reagovat

Děkuji za možnost přečíst si tento velice zajímavý článek o historii Pražského židovského města.  Žiji v Dánsku a moc ráda navštěvuji Josefov se svou rodinou a známými. Vaše historie je velkým obohacením mých znalostí a už se těším, až se o ni budu moci podělit s dalšími návštěvníky Prahy.

PS. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký popis historie malého židovského hřbitova v Chodové Plané u Mariánských Lázní.

Hezký pozdrav

Jindra Jeppesen, Kodaň

2 Ivo Svoboda-Ostrava Ivo Svoboda-Ostrava | E-mail | 21. února 2008 v 12:32 | Reagovat

TY jo,drsna stranka,tak trochu inspirace pro mou seminarku .-)

3 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 10. června 2015 v 11:52 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás
kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s jedním z největších českých internetových knihkupectví. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte adresu Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

4 OleghAuri OleghAuri | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 3:13 | Reagovat

acheter viagra pilules

      http://viagraonlinelka.com/ - online viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">viagra online</a>

    ervaringen met viagra 100mg

5 levitra levitra | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 15:12 | Reagovat

levitra commercial
<a href="http://levitra-gg.com#vardenafil+coupon ">levitra 10mg prezzo</a>
problems with levitra and flomax
<a href=http://levitra-gg.com#levitra>cheap 10 mg levitra</a>
levitra 40 mg safe

6 buy levitra generic buy levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 11:39 | Reagovat

It’s really very complex in this busy life to listen news on Television, thus I only use world wide web for that reason, and get the most up-to-date news.

7 buy 20mg levitra buy 20mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 12:15 | Reagovat

No problem, and further more if you want update alerts from this site afterward you have to subscribe for it, it will be a suitable for you Jackson. Have a fine day!

8 buy levitra 10 mg buy levitra 10 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 12:22 | Reagovat

Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site, and piece of writing is genuinely fruitful in support of me, keep up posting such content.

9 buy levitra generic buy levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:00 | Reagovat

This article is truly a pleasant one it assists new web people, who are wishing in favor of blogging.

10 buy vardenafil online buy vardenafil online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:46 | Reagovat

I every time spent my half an hour to read this blog’s posts daily along with a cup of coffee.

11 cheap levitra 20 mg cheap levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:02 | Reagovat

What's up mates, how is the whole thing, and what you desire to say on the topic of this piece of writing, in my view its really remarkable in support of me.

12 buy levitra online buy levitra online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:11 | Reagovat

In fact it’s called Search engine optimisation that when i search for this article I found this site at the top of all sites in search engine.

13 buy levitra generic buy levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:22 | Reagovat

Its good funny YouTube video, I every time go to pay a quick visit YouTube site in favor of humorous videos, because there is much more material available.

14 levitra coupon levitra coupon | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 15:10 | Reagovat

This paragraph is pleasant and fruitful in support of all new Personal home pages related web programmers; they have to read it and perform the practice.

15 buy 20mg levitra buy 20mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:24 | Reagovat

Downloading material from this website is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other sites which move me here and there on the web sites.

16 cheap levitra online cheap levitra online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:47 | Reagovat

Please upload other videos related to cooking if you have, for the reason that I would like to learn more and more regarding all recipes of cooking.

17 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:04 | Reagovat

The strategies mentioned in this piece of writing regarding to increase traffic at you own website are really good, thanks for such nice piece of writing.

18 cheap levitra generic cheap levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:12 | Reagovat

In fact when someone doesn’t be aware of then its up to other users that they will assist, so here it occurs.

19 buy 20mg levitra buy 20mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:48 | Reagovat

I always emailed this web site post page to all my contacts, since if like to read it next my contacts will too.

20 buy vardenafil buy vardenafil | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:58 | Reagovat

Hello mates, how is all, and what you desire to say on the topic of this post, in my view its in fact awesome in favor of me.

21 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:13 | Reagovat

My chief is as well eager of YouTube funny video tutorials, he also watch these even in company hehehe..

22 cheap levitra generic cheap levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:27 | Reagovat

Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.

23 cheap levitra generic cheap levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:49 | Reagovat

What's up everyone, it’s my first pay a visit at this web site, and paragraph is actually fruitful for me, keep up posting these content.

24 vardenafil rezeptfrei deutschland vardenafil rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:57 | Reagovat

When I saw this site having amazing quality YouTube video clips, I decided to watch out these all video lessons.

25 coupon vardenafil coupon vardenafil | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:12 | Reagovat

It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on TV, thus I only use world wide web for that purpose, and obtain the latest news.

26 buy vardenafil buy vardenafil | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:27 | Reagovat

This piece of writing presents clear idea in support of the new people of blogging, that genuinely how to do running a blog.

27 cheap 20 mg levitra cheap 20 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:58 | Reagovat

What's up dear, me and my mother are as well watch funny videos except after I completed my homework

28 buy levitra 10 mg buy levitra 10 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 0:08 | Reagovat

always i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.

29 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 1:14 | Reagovat

Hello mates, is there any other pleasant blog related to JavaScript articles or reviews, while this one is nice for PHP programming.

30 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 2:08 | Reagovat

What's up my colleagues, how is everything? Here it is truly fastidious YouTube video tutorials collection. i enjoyed a lot.

31 buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 2:25 | Reagovat

Wow, what a video it is! In fact fastidious feature video, the lesson given in this video is genuinely informative.

32 levitra buy levitra buy | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 2:40 | Reagovat

If you are going away to watch comic videos on the web then I suggest you to pay a visit this web site, it includes really therefore humorous not only video clips but also other material.

33 buy 20 mg levitra buy 20 mg levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 3:46 | Reagovat

This piece of writing offers clear idea for the new viewers of blogging, that really how to do running a blog.

34 buy levitra 20mg buy levitra 20mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 3:54 | Reagovat

This post is in fact a good one it helps new internet viewers, who are wishing for blogging.

35 levitra 20 mg levitra 20 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:42 | Reagovat

Remarkable YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for regularly updates, for the reason that I don’t wish for to fail to take this series.

36 buy levitra 10 mg buy levitra 10 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:50 | Reagovat

I and my colleagues watch the football game clips at YouTube all the time, for the reason that they have in good quality.

37 cheap generic levitra cheap generic levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:58 | Reagovat

Remarkable video, truly a nice quality, this YouTube video touched me a lot in terms of features.

38 coupon levitra coupon levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 9:37 | Reagovat

What's up to every one, for the reason that I am truly eager of reading this weblog’s post to be updated regularly. It carries fastidious stuff.

39 buy levitra online buy levitra online | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 10:06 | Reagovat

Obviously high resolution film quality includes much memory, that’s why it presents improved quality.

40 levitra 20mg levitra 20mg | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 1:07 | Reagovat

Downloading data from this web site is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other blogs which shift me here and there on the internet pages.

41 levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 1:44 | Reagovat

If some one wishes expert view about running a blog afterward i advise him/her to visit this web site, Keep up the pleasant work.

42 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 3:23 | Reagovat

Excellent way of describing, and pleasant piece of writing to obtain information on the topic of my presentation subject, which i am going to deliver in university.

43 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 3:55 | Reagovat

What's up to every one, it’s genuinely a fastidious for me to visit this web site, it consists of helpful Information.

44 levitra generic levitra generic | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 5:31 | Reagovat

Hi there, okay brother there are certainly multiple blogging web pages, except I suggest you to use Google’s free of charge blogging services.

45 levitra prices levitra prices | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 12:56 | Reagovat

Graphics are really good source of education instead of passage, its my familiarity, what would you say?

46 buy levitra buy levitra | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 15:14 | Reagovat

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious experience concerning unexpected emotions.

47 levitra 20mg levitra 20mg | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 16:55 | Reagovat

Hello dear, are you enjoying with this comical YouTube video? Hmmm, that’s pleasant, I am also watching this YouTube comic video at the moment.

48 levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 17:33 | Reagovat

Hi, after reading this awesome post i am also cheerful to share my experience here with friends.

49 levitra generic levitra generic | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 21:18 | Reagovat

What a lovely story! The tale in this YouTube video that is posted at this place is in fact a good one with having fastidious picture quality.

50 levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 1:54 | Reagovat

Awesome YouTube video tutorials posted at this site, I am going to subscribe for on a regular basis updates, since I don’t want to fail to take this series.

51 vardenafil 20mg vardenafil 20mg | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 4:08 | Reagovat

I think the admin of this web page is actually working hard for his web site, for the reason that here every information is quality based material.

52 levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 5:47 | Reagovat

I all the time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.

53 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 9:48 | Reagovat

Hello, just wanted to say, I loved this post. It was practical. Keep on posting!

54 viagra online viagra online | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 9:56 | Reagovat

Many thanks to you for sharing these wonderful blogposts. In addition, the best travel plus medical insurance approach can often ease those fears that come with vacationing abroad. Your medical crisis can in the near future become very expensive and that's guaranteed to quickly slam a financial burden on the family's finances. Having in place the ideal travel insurance offer prior to setting off is worth the time and effort. Thanks

55 buy levitra buy levitra | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 12:42 | Reagovat

I got this site from my buddy who informed me regarding this web page and now this time I am browsing this site and reading very informative content at this time.

56 home remedies for erectile dysfunction home remedies for erectile dysfunction | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 23:11 | Reagovat

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being stolen? I'd certainly appreciate it.

57 levitra coupon levitra coupon | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 23:27 | Reagovat

Hello everyone, it’s my first go to see at this web site, and article is truly fruitful for me, keep up posting these types of content.

58 erectile pills over the counter erectile pills over the counter | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 23:56 | Reagovat

erectile health
<a href=http://edpillsdrugs.com/>best drugs for ed</a>
erectile coffee
<a href="http://edpillsdrugs.com/">best erectile dysfunction pills</a>

59 top erectile dysfunction pills top erectile dysfunction pills | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 5:43 | Reagovat

is erectile dysfunction curable
<a href=http://edpillsdrugs.com/>erectile dysfunction</a>
erectile doctors
<a href="http://edpillsdrugs.com/">best ed drugs</a>

60 personal personal | E-mail | Web | 3. září 2018 v 20:29 | Reagovat

Hello!

61 coupon viagra coupon viagra | E-mail | Web | 9. září 2018 v 1:32 | Reagovat

Hi dear, me and my mom are also watch comical video clips except after I done my homework

62 cost of viagra cost of viagra | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:30 | Reagovat

Hi there to all, I am also in fact keen of learning PHP programming, except I am new one, I always used to read articles or reviews related to Personal home page programming.

63 women viagra women viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 17:25 | Reagovat

It is not my first time to pay a quick visit this web site, i am browsing this site dailly and take fastidious facts from here all the time.

64 natural viagra natural viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 18:22 | Reagovat

Amazing! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea about from this piece of writing.

65 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:19 | Reagovat

urologica generic a viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">online viagra</a>
medoflucon 50 mg viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+cost>viagra generic availability</a>

66 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:21 | Reagovat

omep 20mg rezeptfrei viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">generic viagra</a>
200 mg viagra safe
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+soft+tabs+online+mail-order+pharmacies>cheap viagra</a>

67 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | Pátek v 10:50 | Reagovat

This paragraph is related to website programming is genuinely good in support of me because I am web programmer. Thanks for sharing keep it up.

68 viagra prices viagra prices | E-mail | Web | Pátek v 14:32 | Reagovat

I and my mates watch the soccer  game clips at YouTube all the time, as they have in good quality.

69 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | Pátek v 15:34 | Reagovat

topamate generic viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">where to buy viagra</a>
rolac 100mg viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#online+viagra>viagra for women</a>

70 online viagra online viagra | E-mail | Web | Pátek v 16:29 | Reagovat

Hello, thanks for all the viewers, I will upload many more videos in coming days, admin

71 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | Pátek v 19:29 | Reagovat

viagra singapore buy
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra pill</a>
viagra soft tabs 100mg review of related
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+rezeptfrei+deutschland>viagra natural</a>

72 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | Pátek v 20:36 | Reagovat

I’m gone to say to my little brother, that he should also go to see this web site on regular basis to obtain updated from hottest news update.

73 viagra online viagra online | E-mail | Web | Sobota v 3:54 | Reagovat

Yes you are true, YouTube is finest video sharing web page, as YouTube is a lightly no much streaming time rather than other websites.

74 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | Sobota v 4:43 | Reagovat

persantin 100mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra generic availability</a>
antigases generico do viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#sildenafil+citrate>women viagra</a>

75 sildenafil 100mg sildenafil 100mg | E-mail | Web | Sobota v 6:23 | Reagovat

Hi Jackson, if you are a new web user then you have to pay a quick visit daily this site and read the updated articles at here.

76 petraVop petraVop | E-mail | Web | Neděle v 14:58 | Reagovat

dipyridamole tablets 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra 100 mg</a>
tritace 10 skutki uboczne viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#cheap+viagra+50mg>viagra generic</a>

77 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | Neděle v 16:23 | Reagovat

all the time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading now.

78 MarkVop MarkVop | E-mail | Web | Neděle v 22:44 | Reagovat

jual viagra usa 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">where to buy viagra</a>
d141 100mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+ohne+rezept+aus+deutschland>viagra pills</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama